Tiêu đề Họp tổng kết công việc 6 tháng đầu năm Họp tổng kết công việc 6 tháng đầu năm Họp tổng kết công việc 6 tháng đầu năm
Người chủ trì
Chuyên viên
Lãnh đạo văn phòng
Địa điểm
Thành phần
Thời gian 27/07/2021
Buổi Chiều
Tài liệu đính kèm
Tóm tắt
Nội dung chi tiết