Hỗ trợ chi phí chuẩn bị đầu tư

Nhà đầu tư được hướng dẫn và cung cấp miễn phí các thông tin cần thiết để khảo sát và lập dự án đầu tư, trừ các chi phí khác bắt buộc theo luật định.

Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng được hỗ trợ 100% chi phí cho công tác đo đạc lập bản đồ địa chính. Trường hợp khu vực dự án đã có bản đồ địa chính thì được cung cấp miễn phí.

Riêng đối với dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm gỗ nội thất được hỗ trợ 100% chi phí lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, tối đa không quá 30 triệu đồng/dự án.

Hỗ trợ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng

Đối với dự án khởi công mới trong khu kinh tế, KCN, CCN: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 50% còn lại Chủ đầu tư KCN, CCN chi trả và được ngân sách Nhà nước hoàn trả bằng hình thức trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp, nếu khoản chi phí này lớn hơn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp thì phần chênh lệch được tính vào vốn đầu tư của dự án.

Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu kinh tế, KCN, CCN được hỗ trợ 100% chi phí bồi thường GPMB và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và khu cải táng phục vụ xây dựng KCN, CCN.

Hỗ trợ xử lý môi trường

Đối với chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu kinh tế, khu cụm công nghiệp được hỗ trợ 150 triệu đồng/ha đất quy hoạch khu, cụm công nghiệp cho thuê để xây dựng khu xử lý nước thải tập trung của KCN, CCN.

Hỗ trợ chi phí đào tạo công nhân

Tỉnh hỗ trợ tối thiểu 50% kinh phí đào tạo công nhân kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho lao động là người của địa phương có hợp đồng dài hạn tại các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đối với các doanh nghiệp đầu tư sản xuất sản phẩm gỗ nội thất, được hỗ trợ một lần bằng 70% kinh phí đào tạo nghề cho lao động phổ thông. Đối với tổ trưởng, tổ phó tổ sản xuất, tối đa không quá 2 triệu đồng/người/khóa học.

Đối với các doanh nghiệp đầu tư sản xuất sản phẩm gỗ nội thất, mỗi năm được hỗ trợ 02 lần, mỗi lần hỗ trợ 70% chi phí thực tế thuê mướn chuyên gia tập huấn nâng cao kỹ thuật sản xuất cho tổ trưởng, tổ phó tổ sản xuất, tối đa không quá 50 triệu đồng/khóa học (tương đương 25 học viên).

Hỗ trợ xúc tiến thương mại, du lịch

Các doanh nghiệp khi tham gia các sự kiện hội chợ, triển lãm sẽ nhận được mức hỗ trợ không quá 50% so với tổng chi phí thực tế; tối đa 20 triệu đồng/lần tham gia trong nước (tối đa 2 lần/năm) và 100 triệu đồng/lần nếu tham gia tại nước ngoài (1 lần/năm).

Hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật

Đối với chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu kinh tế, KCN, CCN, UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chuyên ngành xây dựng đường giao thông, cung cấp điện, nước (nơi có nguồn nước cấp theo hệ thống) và dịch vụ viễn thông đến chân hàng rào KCN, CCN theo quy định.

Hỗ trợ cung cấp thông tin

Nhà đầu tư được hướng dẫn và cung cấp miễn phí các thông tin cần thiết để khảo sát và lập dự án đầu tư, trừ các chi phí bắt buộc theo luật định.

Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính

Thời gian thụ lý và hỗ trợ thủ tục hành chính trong lập và triển khai dự án đầu tư được quy định cụ thể. Thời hạn cấp giấy chứng nhận đầu tư được rút ngắn hơn so với quy định của Chính phủ.