A. Ưu đãi đầu tư

Đảm bảo thực hiện đúng quy định của Chính phủ về ưu đãi đầu tư về giá đất, tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp và các ưu đãi khác.

B. Hỗ trợ đầu tư

Hỗ trợ chi phí đào tạo công nhân:

Tỉnh hỗ trợ tối thiểu 50% kinh phí đào tạo công nhân kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho lao động là người của địa phương có hợp đồng dài hạn tại các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ xúc tiến thương mại:

Nhà đầu tư được hỗ trợ một phần kinh phí tham gia hội chợ triển lãm để tiếp cận, khai thác mở rộng thị trường trong và ngoài nước theo danh mục nhóm hàng, mặt hàng ban hành trong từng thời kỳ; hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu, xây dựng thương hiệu; thưởng xuất khẩu.

Hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật:

Nhà đầu tư được cung cấp điện, nước (nơi có nhà máy nước) hoặc hỗ trợ xác định nguồn nước ngầm, xử lý nước thải, hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông đến hàng rào dự án đối với dự án trong cụm công nghiệp.

Hỗ trợ cung cấp thông tin:

Nhà đầu tư được hướng dẫn và cung cấp miễn phí các thông tin cần thiết để khảo sát và lập dự án đầu tư, trừ các chi phí bắt buộc theo luật định.

Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:

Thời gian thụ lý và hỗ trợ thủ tục hành chính trong lập và triển khai dự án đầu tư được quy định cụ thể. Thời hạn cấp giấy chứng nhận đầu tư được rút ngắn hơn so với quy định của Chính phủ.

Thưởng xúc tiến đầu tư:

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xúc tiến đầu tư, vận động được nhà đầu tư trong nước và nước ngoài vào tỉnh đầu tư có hiệu quả thì ngoài việc được khen thưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước, sẽ được ngân sách tỉnh thưởng 0,2% so với tổng vốn thực hiện dự án. Đối với KKT Nhơn Hội, mức thưởng từ 30 triệu đồng đến 200 triệu đồng tuỳ thuộc quy mô dự án đầu tư:

- Dự án có vốn đầu tư từ 1 triệu USD đến dưới 05 triệu USD: Thưởng 30 triệu đồng.
- Dự án có vốn đầu tư từ 5 triệu USD đến dưới 10 triệu USD: Thưởng 50 triệu đồng.
- Dự án có vốn đầu tư từ 10 triệu USD đến dưới 20 triệu USD: Thưởng 100 triệu đồng.
- Dự án có vốn đầu tư từ 20 triệu USD trở lên: Thưởng 200 triệu đồng.

Cam kết của Tỉnh Bình Định:

Tỉnh Bình Định cam kết thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp tác đối với mọi nhà đầu tư và không ngừng cải cách thủ tục hành chính để các dự án đầu tư vào Bình Định được hình thành và triển khai thuận lợi.ĐẦU MỐI TIẾP XÚC

Thực hiện cơ chế "một cửa, một đầu mối": Nhà đầu tư khi đầu tư vào tỉnh Bình Định, liên hệ trực tiếp với cơ quan đầu mối sau đây để được hướng dẫn, giúp đỡ và giải quyết các thủ tục hình thành và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của Nhà nước Việt Nam:
- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư); hoặc
- Ban quản lý Khu kinh tế đối với các dự án trong Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp.

Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định (IPC Binh Dinh)

Địa chỉ: 35 Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3818888, 3818889, 3818886, 3824015  Fax: 056. 3818887

E-mail: ipcbinhdinh@vnn.vn  Website: www.binhdinhinvest.gov.vn

Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định (BEZA)

Địa chỉ: 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: 056. 3946821, 3747721  Fax: 056. 3846616

E-mail: kktbinhdinh@binhdinh.gov.vn; kcnbinhdinh@chinhphu.vn

Website: kkt.binhdinh.gov.vn