STT Tên Tải về
1 Nghị quyết 09/NQ-HĐND ngày 10/6/2024 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và bổ sung danh mục thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với dự án:Đầu tư khắc phục sạt lở đất ở suối Đăk Uy, huyện Đăk Hà
2 Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 19/4/2024 Về việc bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 77/NQ-HĐND, ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đăk Hà
3 Nghị quyết 04/NQ-HĐND ngày 06/02/2024 Về việc thông qua Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đếnnăm 2040
4 Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 06/02/2024 V/v điều chỉnh chỉ tiêu và phân bổ kinh phí (nguồn vốn đầu tư phát triển) thực hiện Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng ĐB DTTS thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn huyện Đăk Hà
5 Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 06/02/2024 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và bổ sung danh mục thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn phân cấp ngân sách huyện
6 NQ 33/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 VV Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với ngườigiữ chức vụ do Hội đồng nhân huyện bầu, nhiệm kỳ 2021-2026
7 NQ 42/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-HĐND, ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng huyện Đăk Hà đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025
8 NQ 32/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 V/v thông qua KH tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND huyện khóa VI, NK 2021-2026
9 NQ 31/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 Về dự toán thu,chi ngân sáchđịa phương vàphân bổngân sách cấp huyện năm 2024
10 NQ 40/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 Về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhândân huyện năm 202
11 NQ 34/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 Về việc phê duyệtKế hoạch đầu tư côngnguồn vốnphân cấp ngân sách huyện năm 2024
12 NQ 39/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 Về việc phê duyệt Kế hoạchthực hiện các Chương trìnhmục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn huyện
13 NQ 35/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 Về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn ĐTPTnguồn phân cấp ngân sách huyện năm 2023 (đợt 5)
14 NQ 36NQ-HĐND ngày 20/12/2023 Về thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện ĐăkHà
15 NQ 37/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 Về phương hướng, nhiệmvụkinh tế -xã hội, quốc phòng-an ninhnăm 2024
16 NQ 41/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 Về kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2023
17 NQ số 38/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 Về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
18 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đăk Hà
19 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND v/v Thông qua bổ sung danh mục, công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đăk Hà
20 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện ĐăkHàkhoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026
21 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND v/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hàkhóa VI, nhiệm kỳ 2021-202
22 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện ĐăkHà khoá VI, nhiệm kỳ 2021 -2026
23 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh, bổ sung,phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện
24 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND VV điều chỉnh, bổ sung, phân bổ KH thực hiện các CT MTQG năm 2022, 2023 và phân bổ BS vốn sự nghiệp NSTW năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN trên địa bàn huyện