STT Tên Tải về
1 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 VV Thông qua bổ sung danh mục, công trình, dự ántrong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đăk Hà
2 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2022
3 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 về việc phânkhai chi tiết kế hoạch vốn ĐTPTnguồn phân cấp ngân sách huyện năm 2023 (đợt 3)
4 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2023
5 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyệnnăm 2024
6 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, luân chuyển, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân huyện quản lý
7 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 nguồn phân cấp ngân sách địa phương huyện Đăk Hà
8 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19/05/2023 Về việc phân khai phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn phân cấp ngân sách huyện năm 2023 (đợt 2)
9 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/05/2023 Về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện (đợt 2)
10 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 19/05/2023 Về kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2023
11 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19/05/2023 vv miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hàkhóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
12 Nghi quyết số 05/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 về ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện Đăk Hà khóa VI, NK 2021-2026
13 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 về thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của UBND huyện Đăk Hà
14 Nghi quyết số 04/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 về điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đối với một số danh mục công trình và bổ sung danh mục bố trí vốn thanh toán các chi phí sau quyết toán dự án hoàn thành tại KHĐT công trung hạn giai đoạn 2021-2025
15 Nghi quyết số 03/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 về việc thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TT Đăk Hà, huyện Đăk Hà năm 2035
16 Nghi quyết số 02/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 về phân bổ nguồn vốn phân cấp hỗ trợ đầu tư cụm công nghiệp để thực hiện đầu tư Cụm công nghiệp trên địa huyện
17 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 26/12/2022 Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhândân xã Hà Mòn khoá IX, nhiệm kỳ 2021-2026
18 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023
19 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND vv chấm dứt NQ 36/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện vv phê duyệt Kế hoạch XD xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và NTM kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực năm 2020 định hướng đến trên địa bàn huyện năm 2025
20 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về phương hướng, nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2023
21 Nghi quyết số 49/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn (đầu tư phát triển và sự nghiệp) ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện các CT MTQG trên địa bàn huyện
22 Nghi quyết số 50/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công nguồn vốn phân cấp ngân sách huyện năm 2023
23 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 Về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng huyện Đăk Hà đạt chuẩn NTM 2025
24 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2022