Nghi quyết số 05/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 về ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện Đăk Hà khóa VI, NK 2021-2026
Xem chi tiết >
Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 về thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của UBND huyện Đăk Hà
Xem chi tiết >
Nghi quyết số 04/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 về điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đối với một số danh mục công trình và bổ sung danh mục bố trí vốn thanh toán các chi phí sau quyết toán dự án hoàn thành tại KHĐT công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Xem chi tiết >
Nghi quyết số 03/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 về việc thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TT Đăk Hà, huyện Đăk Hà năm 2035
Xem chi tiết >
Nghi quyết số 02/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 về phân bổ nguồn vốn phân cấp hỗ trợ đầu tư cụm công nghiệp để thực hiện đầu tư Cụm công nghiệp trên địa huyện
Xem chi tiết >
Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 26/12/2022 Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhândân xã Hà Mòn khoá IX, nhiệm kỳ 2021-2026
Xem chi tiết >
Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023
Xem chi tiết >
Nghị quyết số 45/NQ-HĐND vv chấm dứt NQ 36/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện vv phê duyệt Kế hoạch XD xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và NTM kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực năm 2020 định hướng đến trên địa bàn huyện năm 2025
Xem chi tiết >
Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về phương hướng, nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2023
Xem chi tiết >
Nghi quyết số 49/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn (đầu tư phát triển và sự nghiệp) ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện các CT MTQG trên địa bàn huyện
Xem chi tiết >
Nghi quyết số 50/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công nguồn vốn phân cấp ngân sách huyện năm 2023
Xem chi tiết >
Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 Về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng huyện Đăk Hà đạt chuẩn NTM 2025
Xem chi tiết >
Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2022
Xem chi tiết >
Nghi quyết số 43/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2023
Xem chi tiết >
Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND khóa VI, NK 2021-2026
Xem chi tiết >
Nghi quyết số 42/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về thành lập đoàn giám sát chuyên đề về quản lý quy hoạch, đất đai xây dựng trên địa bàn huyện
Xem chi tiết >
Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện Vv phê duyệt kế hoạch xây dựng TT Đăk Hà đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2024
Xem chi tiết >
Nghị quyết số 40/NQ-HĐND, ngày 06/12/2022 về xác nhận kết quả bầu PCT UBND huyện Đăk Hà khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Xem chi tiết >
Nghị quyết số 36/NQ-HĐND, ngày 25/11/2022 v/v bố trí nguồn vốn đối ứng (vốn sự nghiệp) ngân sách địa phương thực hiện các CTMT quốc gia năm 2022
Xem chi tiết >
Nghị quyết số 37/NQ-HĐND, ngày 25/11/2022 v/v phân khai bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu năm 2022
Xem chi tiết >
Nghị quyết số 38/NQ-HĐND, ngày 25/11/2022 v/v thông qua nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ (1/500) khu dân cư TDP2a, TT Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
Xem chi tiết >
Nghị quyết số 39/NQ-HĐND, ngày 25/11/2022 v/v điều chỉnh nguồn vốn đối với danh mục công trình tại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Xem chi tiết >
Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 28/10/2022 V/v điều chỉnh kinh phí thực hiện chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MT năm 2022 trên địa bàn huyện
Xem chi tiết >
Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 28/10/2022 V/v điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT/ dân số trung bình năm 2022 trên địa bàn huyện
Xem chi tiết >