I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

           - Bà: Nguyễn Thị Liên

           TUV Bí thư Huyện ủy Đăk Hà

           - Ông: Hà Tiến

           Phó Bí thư Huyện ủy

           - Ông: Lưu Duy Khanh

           Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

II. CÁC ĐỒNG CHÍ UVBTVHU