I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

           - Bà: Nguyễn Thị Liên

           TUV Bí thư Huyện ủy Đăk Hà

           SĐT: 0983006017

           Email:               

           - Ông: Hà Tiến

           Phó Bí thư Huyện ủy

           SĐT: 0911013456

           Email: hatien-kontum@chinhphu.vn

           - Ông: Lưu Duy Khanh

           Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

           SĐT: 0905387419

II. CÁC ĐỒNG CHÍ UVBTVHU