I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

           - Bà: Nguyễn Thị Liên

           TUV Bí thư Huyện ủy Đăk Hà

           SĐT: 0983006017

           Email:               

           - Ông: Hà Tiến

           Phó Bí thư Huyện ủy

           SĐT: 0911013456

           Email: hatien-kontum@chinhphu.vn

           - Ông: Lưu Duy Khanh

           Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

           SĐT: 0905387419

II. CÁC CƠ QUAN THAM MƯU, GIÚP VIỆC HUYỆN ỦY

           1. BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

          - Bà: Y Thọ - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

           SĐT: 0977624877

           - Ông: Kiều Đức Dân - P. Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

           SĐT:  0937430998

           - Ông: Trần Đình Toàn - P. Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

           SĐT: 0977019729

           2. ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

         - Ông:  U Ngar - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

          SĐT: 0868708882

          - Ông:  Phan Đình Hường - P. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

          SĐT: 0979095356

          - Bà: Tô Thị Bình - P. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

          SĐT: 0935323886

         - Ông: Vũ Minh Tuấn - UV Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

          SĐT: 0769633334

          3. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

          - Ông: Chu Văn Hiền - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

          SĐT: 0982899135

          - Bà: Nguyễn Thị Thắm - P . Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

          - SĐT: 0905690034

          - Bà: Trần Thị Hạnh - P . Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

          - SĐT: 0377647640

          4. BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

          - Ông: Nguyễn Thế Quyền - Trưởng Ban Dân vận

          SĐT: 0964568279

          - Ông: Nguyễn Viết Đam - P. Trưởng Ban Dân vận

          SĐT: 0905951097

          Email: bandanvandakha@gmail.com

         - Ông:Bùi Văn Bằng - HUV, P Trưởng Ban Dân vận

         - SĐT: 0914222959

            5. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

          - Ông: Nguyễn Thị Mai Hương - HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

          SĐT: 0905615899

          Email: huyenuydakha@gmail.com

          - Ông: Lê Văn Hiền - P. Chánh Văn phòng Huyện ủy

          SĐT: 

          Email: huyenuydakha@gmail.com

          - Ông: Trần Trường Giang - P. Chánh Văn phòng Huyện ủy

          SĐT: 0974413524

          Email: huyenuydakha@gmail.com