THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK HÀ

  1. Ông Hà Tiến

 Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

  2. Bà Phạm Thị Thương

  UVBTV, Phó Chủ tịch TT UBND huyện

  3. Ông Nguyễn Minh Vương

  HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

  4. Ông Nguyễn Văn Chiêu

 Trưởng Công an huyện 

  5. Ông Trương Quang Thành

 Chỉ huy trưởng CQQS huyện

  6. Ông Ngô Hồng Hưng

 Trưởng phòng NN và PTNT huyện

  7. Ông Nguyễn Văn An

 Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

  8. Ông Nguyễn Huy Quốc

 Trưởng phòng Nội vụ huyện

  9. Ông Trần Trọng Bằng

 Chánh Thanh tra huyện

10. Bà Lê Thị Nhung

 Trưởng phòng GD&ĐT huyện

11. Ông Phan Văn Cường

 Trưởng phòng TC&KH huyện

12. Ông Đặng Ngọc Tiến

 Trưởng phòng TN&MT huyện

13. Bà Bùi Thị Hoàng Oanh

 Trưởng phòng Dân tộc huyện

14. Ông Trương Văn Thành

 Trưởng phòng Tư pháp huyện

15. Ông Đinh Văn Hùng

 Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện

16. Ông Nguyễn Hoài Vũ

 Trưởng phòng LĐ-TB và XH huyện

17. Ông Trần Anh Dũng

 Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện