ỦY VIÊN UBND HUYỆN ĐẮK HÀ

 1. Đ/c Hà Tiến

 PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

 

2. Đ/c Phạm Thị Thương

 

 UVBTV, Phó Chủ tịch TT UBND huyện

 

 

3. Nguyễn Minh Vương

 

 HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

4. Đ/c Nguyễn Văn Chiêu

 Trưởng Công an huyện 

 

  

5. Đ/c Trương Quang Thành

 Chỉ huy trưởng CQQS huyện

 

  

6.Đ/c Ngô Hồng Hưng

 Trưởng phòng NN&PTNT huyện

 

  

7. Đ/c Nguyễn Văn An

 Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

 
8. Đ/c Nguyễn Huy Quốc

 Trưởng phòng Nội vụ huyện

 
9. Đ/c Trần Trọng Bằng

 Chánh Thanh tra huyện

 
10.Đ/c Lê Thị Nhung

 Trưởng phòng GD&ĐT huyện

 
11. Đ/c Phan Văn Cường

 Trưởng phòng TC&KH huyện

 
12. Đ/c Đặng Ngọc Tiến

 Trưởng phòng TN&MT huyện

 
13. Đ/c Bùi Thị Hoàng oanh

 Trưởng phòng Dân tộc huyện

 
14. Đ/c Trương Văn Thành

 Trưởng phòng Tư pháp huyện

 

15. Đ/c Đinh Văn Hùng

 Trưởng phòng KT-HT huyện 
16. Đ/c Nguyễn Hoài Vũ

 Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện

 
17. Đ/c Trần Anh Dũng

 Trưởng phòng VH&TT huyện

 

 

Văn phòng HĐND - UBND huyện Đăk Hà