1. BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

          - Bà: Y Thọ - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

           - Ông: Kiều Đức Dân - P. Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

           - Ông: Trần Đình Toàn - P. Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

           2. ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

         - Ông:  U Ngar - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

          - Ông:  Phan Đình Hường - P. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

          - Bà: Tô Thị Bình - P. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

         - Ông: Vũ Minh Tuấn - UV Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

          3. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

          - Ông: Chu Văn Hiền - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

          - Bà: Nguyễn Thị Thắm - P . Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

          - Bà: Trần Thị Hạnh - P . Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

          4. BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

          - Ông: Nguyễn Thế Quyền - Trưởng Ban Dân vận

          - Ông: Nguyễn Viết Đam - Phó trưởng Ban Dân vận

          Email: bandanvandakha@gmail.com

         - Ông:Bùi Văn Bằng - HUV, Phó trưởng Ban Dân vận

         5. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

         - Ông: Nguyễn Thị Mai Hương - HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

          Email: huyenuydakha@gmail.com

          - Ông: Lê Văn Hiền - P. Chánh Văn phòng Huyện ủy

          SĐT: 

          Email: huyenuydakha@gmail.com

          - Ông: Trần Trường Giang - P. Chánh Văn phòng Huyện ủy

          Email: huyenuydakha@gmail.com