1. Thông tin về lãnh đạo xã:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Mail công vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Dũng

Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã

0972349555

dungnv.dakha@kontum.gov.vn

 

2

Nguyễn Đình Minh

Phó bí thư Đảng ủy

0935873338

ndminh.dakha@kontum.gov.vn

 

3

Lê Mai Dung

PBT Đảng ủy, CT UBND xã

02603501379

dunglm.dakha@kontum.gov.vn

 

Các đồng chí lãnh đạo UBND xã của đơn vị

 

1

Lê Mai Dung

PBT Đảng ủy, CT UBND xã

02603501379

dunglm.dakha@kontum.gov.vn

 

2

Y  Nông

PCT UBND xã

0374299539

ynong.dakha@kontum.gov.vn

 

3

Phan Văn Học

PCT UBND xã

0396851555

pvhoc.dakha@kontum.gov.vn

 

2. Thông tin về xã Đăk Hring:

Xã Đăk Hring được thành lập 29/10/1983 theo Quyết định số 122/QĐ- HBĐT, ngày 29/101983 của hội đồng bộ trưởng (nay là chính phủ) với diện tích tự nhiên 9818,73 ha, xã nằm cách trung tâm huyện Đăk Hà 10km về phía Bắc. Phía Đông  giáp xã Đăk Ui; Phía Tây và phía Nam giáp xã Đăk Mar và huyện sa thầy; Phía Bắc và Tây Bắc giáp xã Đăk Long và Diên Bình ( Huyện Đăk Tô); Phía Nam và Đông Nam giáp xã Đăk Mar và xã Đăk ui.

Ngày 20/12/2013 xã Đăk Hring tách 02 thôn: thôn Tu Team và thôn Kon Đao Yốp và một số thôn của xã Đăk Pxy để thành lập xã Đăk Long. Hiện nay xã Đăk Hring có 09 thôn (trong đó 06 thôn là người dân tộc thiểu số, 06/06 là thôn có điều kiện đặc biệt khó khăn), với tổng diện tích 6.777,59 ha; đất sản xuất nông nghiệp là 317803 ha; đất lâm nghiệp là 2.847,62 ha; đất nuôi trồng thủy sản là 16,64 ha; đất ở là 49,38 ha; đất chuyên dùng 380,9 ha; đất chưa sử dụng là 345,16 ha.

Gồm nhiều thành phần dân tộc sinh sống như:  Kinh, Xơ Đăng, Thái, Tày, Nùng, Mường, Rơ Ngao,( Bah nar)...Với dân số khoảng 10.146 người, với 2,075 hộ (Tính tới cuối năm 2022). Trong đó: người dân tộc thiểu số là 1.088 hộ (chiếm 52,4% tổng số hộ) với 5.761 nhân khẩu (chiếm 56,8% dân số toàn xã). Tổng số nghèo năm 2022 toàn xã là 134 hộ tỷ lệ 6,46 %, hộ nghèo là người DTTS 121 hộ, chiếm 90,3 % tổng số hộ nghèo và chiếm 11,1% tổng số hộ DTTS,  Có 80 hộ cân nghèo (chiếm 3,86% tổng số hộ, trong đó có 65 hộ cận nghèo là người DTTS  chiếm 81,3% tổng số hộ cận nghèo và chiếm 3,1% tổng số hộ DTTS). Người dân trên địa bàn xã Đăk Hring đa số sống bằng nghề nông nghiệp, trong đó trồng trọt là chủ yếu.

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc xã Đăk Hring ngày càng được nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, tạo tiền đề quan trọng cho đồng bào các dân tộc có cơ hội tiếp tục phát triển và hội nhập, xây dựng cơ bản được chú trọng, sự nghiệp giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội được quan tâm phát triển đồng bộ, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, an toàn xã hội được đảm bảo.

Với tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực vượt qua những khó khăn, đồng bào các DTTS trên địa bàn xã đã tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động; cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách của Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, từ đó góp phần quan trọng vào những kết quả, thành tựu mà xã đã đạt được trong giai đoạn vừa qua.