GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XÃ ĐĂK HRING
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XÃ ĐĂK HRING
  Xã Đăk Hring được thành lập ngày 29/10/1983 theo Quyết định số 122/QĐ-HĐBT, ngày 29/10/1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) với diện tích là 9.818,73 ha. Ngày 25/12/2013 xã Đăk Hring tách 02 thôn đó là thôn Tua Team và thôn Kon ...
Đọc thêm