DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

1. Trưởng phòng: Đặng Ngọc Tiến

    SĐT: 0965340799

2. Phó Trưởng phòng: Đinh Khánh Hoàng

    SĐT: 0985162679

3. Phó Trưởng phòng: Huỳnh Anh Khoa

    SĐT: 0905601515

4. Chuyên viên: Nguyễn Hoàng Đông

    SĐT: 0905160079

5. Chuyên viên: Lê Văn Sơn

    SĐT: 0342319968

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đăk Hà là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân huyện Đăk Hà, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; đo đạc và bản đồ; biến đổi khí hậu.

Phòng Tài nguyên và Môi trường có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum.