THÔNG TIN - VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
I. Cơ quan: Tên: Phòng Nội vụ; Số điện thoại, fax: 02603822146; Địa chỉ Email: nv.dakha@kontum.gov.vn  II. Vị trí và chức năng 1. Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân ...
Đọc thêm