1. Trưởng ban: Ông U Ngar, UVBTVHU, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

2. Phó trưởng ban: Bà Lê Thị Hải, đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

3. Ủy viên: Bà Nguyễn Thị Mai Hương, HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

4. Ủy viên: Ông Trần Ngọc Trực

5. Ủy viên: Bà Phạm Thị Viên