Báo cáo: Kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai thực hiện nhiệm vụ tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp 6 tháng đầu năm 202
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Báo cáo: Kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai thực hiện nhiệm vụ tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp Quý I năm 2021
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Báo cáo: Kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai thực hiện nhiệm vụ tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp năm 2020
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Báo cáo: Kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai thực hiện nhiệm vụ tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp trong Quý III/2020 trên địa bàn huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Báo cáo: Kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai thực hiện nhiệm vụ tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Báo báo kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum trên địa bàn huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Báo cáo: Kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai thực hiện nhiệm vụ tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp Quý I/2020trên địa bàn huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Kế hoạch: Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Báo cáo: Kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai thực hiện nhiệm vụ tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợkhởi nghiệpnăm 2019 trên địa bàn huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Kế hoạch: Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2025
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Kế hoạch: Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Báo cáo: Kết quả thực hiện nhiệm vụ tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp quý III năm 2019 trên địa bàn huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Báo cáo: Kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum trên địa bàn huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Báo cáo: Kết quả thực hiện nhiệm vụ tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp quý III năm 2019 trên địa bàn huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND-UBND huyện  
Xem chi tiết >
Báo cáo: tình hình thực hiện Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum trên địa bàn huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >