Báo cáo: Kết quả chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm thu hút đầu tư
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Quyết định: Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Quyết định: Về việc phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2020
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Quyết định: Phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2020 (đợt 2) của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Báo cáo kết quả công tác quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Báo cáo: Hiệu quả đầu tư một số công trình trọng điểm trên địa bàn huyện Đăk Hà (năm 2016-2019)
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Báo cáo: Tổng thể việc thực hiện đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn huyện
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Báo cáo: Tình hình đầu tư, hoạt động và công tác quản lý các Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Báo cáo: Thông tin công trình, hạng mục công trình giao thông đầu tư xây dựng năm 2019 tại địa bàn huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Báo cáo: Tình hình đầu tư, hoạt động và công tác quản lý các Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Báo cáo: tóm tắt lại tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Báo cáo kết quả rà soát, đề xuất xây dựng đề xuất xây dựng các dự án đầu tư công trung hạn thực hiện chương trình phát triển thủy sản bền vững
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trường THCS Lương Thế Vinh; hạng mục: Xây mới nhà hiệu bộ và sửa chữa
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Báo cáo kết quả thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2017
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >