Báo cáo kết quả công tác quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020

Danh sách file (1 files)

Văn phòng HĐND - UBND huyện  

Tác giả: Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn