Công bố kế hoạch sử dụng đất huyện Đăk Hà năm 2023
Xem chi tiết >
Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Xem chi tiết >
Lấy ý kiến góp ý vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đăk Hà
Xem chi tiết >
THÔNG BÁO CÔNG BỐ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022
Xem chi tiết >
Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đăk Hà
Xem chi tiết >
Quyết định V/v phê duyệt danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng huy động tài trợ kinh phí quy hoạch
DANH MỤC DỰ KIẾN CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH HUY ĐỘNG TÀI TRỢ KINH PHÍ   Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Thông báo lấy ý kiến về Đồ án quy hoạch chi tiết Làng du lịch cộng đồng Kon Trang Long Loi, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà (có tài liệu kèm theo)
Xem chi tiết >
Thông báo: Lấy ý kiến góp ý đối với quy hoạch sử dụng đất năm 2022 của UBND huyện Đăk Hà (có các file đính kèm phía dưới)
Xem chi tiết >
Thông báo: Lấy ý kiến góp ý đối với quy hoạch sử dụng đất năm 2030 của UBND huyện Đăk Hà (có các file đính kèm phía dưới)
Xem chi tiết >
Quyết định:Phê duyệt E-HSMT, tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT gói thầu: Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Đăk Hà
Xem chi tiết >
Thông báo: Về việc tiếp tục công bố các Đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn thị trấn Đăk Hà
Xem chi tiết >
Quyết định: Quy định một số vấn đề chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN và dự toán Ngân sách Nhà nước; Kế hoạch đầu tư Ngân sách Nhà nước năm 2021 huyện Đăk Hà
Xem chi tiết >
Báo cáo: Kết quả thực hiện rà soát, đánh giá toàn diện quy hoạch về sử dụng đất và giao thông trên địa bàn thị trấn Đăk Hà theo Đồ án quy hoạch chung và Đồ án quy hoạch chi tiết thị trấn Đăk Hà
Xem chi tiết >
Kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đăk Hà
Xem chi tiết >
Kế hoạch vốn phân cấp đầu tư ngân sách huyện năm 2019
Xem chi tiết >
Thông báo: V/v công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đăk Hà
Xem chi tiết >
Quyết định: V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đăk Hà
Xem chi tiết >
Quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Đăk Hà-Kon Tum đến năm 2025
Xem chi tiết >
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đăk Hà
Xem chi tiết >
Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Quyết định về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu Trung tâm hành chính xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà
Xem chi tiết >