STT Tên Tải về
1 THÔNG BÁO CÔNG BỐ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022
2 Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đăk Hà
3 Quyết định V/v phê duyệt danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng huy động tài trợ kinh phí quy hoạch
4 Thông báo lấy ý kiến về Đồ án quy hoạch chi tiết Làng du lịch cộng đồng Kon Trang Long Loi, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà (có tài liệu kèm theo)
5 Thông báo: Lấy ý kiến góp ý đối với quy hoạch sử dụng đất năm 2022 của UBND huyện Đăk Hà (có các file đính kèm phía dưới)
6 Thông báo: Lấy ý kiến góp ý đối với quy hoạch sử dụng đất năm 2030 của UBND huyện Đăk Hà (có các file đính kèm phía dưới)
7 Quyết định:Phê duyệt E-HSMT, tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT gói thầu: Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Đăk Hà
8 Thông báo: Về việc tiếp tục công bố các Đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn thị trấn Đăk Hà
9 Quyết định: Quy định một số vấn đề chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN và dự toán Ngân sách Nhà nước; Kế hoạch đầu tư Ngân sách Nhà nước năm 2021 huyện Đăk Hà
10 Báo cáo: Kết quả thực hiện rà soát, đánh giá toàn diện quy hoạch về sử dụng đất và giao thông trên địa bàn thị trấn Đăk Hà theo Đồ án quy hoạch chung và Đồ án quy hoạch chi tiết thị trấn Đăk Hà
11 Kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đăk Hà
12 Kế hoạch vốn phân cấp đầu tư ngân sách huyện năm 2019
13 Thông báo: V/v công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đăk Hà
14 Quyết định: V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đăk Hà
15 Quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Đăk Hà-Kon Tum đến năm 2025
16 Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đăk Hà
17 Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đăk Hà
18 Quyết định về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu Trung tâm hành chính xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà