A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện nghiêm Kết luận số 1883-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 8/7, UBND tỉnh có văn bản số 2383/UBND-NC yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 1883-KL/TU ngày 10/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

+ Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Kết luận số 1883-KL/TU ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Thông tư số 11/2023/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường không thuốc lá; Kế hoạch số 2199/KH-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan…). Trong đó, thực hiện có kết quả ngay các nội dung:

+ Việc chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, thời gian làm việc. Thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, nơi công cộng. Không uống rượu, bia và các đồ uống có cồn khác trước, trong giờ hành chính và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực.

+ Tăng cường kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương mình; định kỳ trước ngày 18 hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).

+ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham gia phát hiện, tăng cường phản ánh về những trường hợp vi phạm.

+ Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nội dung trên. Tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

+ Nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị thay thế Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Định kỳ hằng tháng, tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 1883-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo quy định.

 


Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan