1. DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

  1. Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Bình

            SĐT: 0789488889

            Email: binhnv.dakha@kontum.gov.vn

  2. Phó Giám đốc: Nguyễn Thành Hải

            SĐT: 0914699145

            Email: haint.dakha@kontum.gov.vn

  3. Kỹ thuật viên Bảo vệ thực vật: Nguyễn Thị Hợp

            SĐT: 0976729197

            Email: hopnt.dakha@kontum.gov.vn

  4. Kỹ thuật viên Kiểm nghiệm chăn nuôi: Trần Quốc Thân

            SĐT: 0976875355

            Email: thantq.dakha@kontum.gov.vn

  5. Kỹ thuật viên Khuyến nông Trình Ngọc Khánh

            SĐT: 0386292898

            Email: khanhtn.dakha@kontum.gov.vn

  6. Chuyên viên Hành chính tổng hợp: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

            SĐT: 0355688377

   

  VỊ TRÍ, CHỨC NANG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

   

  Chức năng

            - Tham mưu giúp UBND huyện triển khai thực hiện công tác khuyến nông, công tác chuyên môn kỹ thuật, dịch vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tại địa phương;

  - Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về chăn nuôi, thú y (kể cả thú y thủy sản), nuôi trồng thủy sản, trồng trọt, bảo vệ thực vật, thủy lợi và tư vấn dịch vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

  Nhiệm vụ, quyền hạn:

  - Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật về trồng trọt, bảo vệ thực vật; về chăn nuôi, thú y; về công tác khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật áp dụng công nghệ mới vào nông nghiệp.

  - Tổ chức thực hiện và duy trì công tác điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo tình hình dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi trên địa bàn huyện; thông báo kịp thời và đề xuất chủ trương, hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng chống dịch bệnh theo quy định, đồng thời báo cáo về Chi cục chuyên ngành của tỉnh theo từng lĩnh vực quản lý.

            - Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các đề tài khoa học - công nghệ thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện.

            - Thực hiện công tác cấp giống, vật tư nông nghiệp và tư vấn sử dụng các loại giống cây trồng, con vật nuôi mới, thuốc thú y, vắc xin và các loại vật tư, trang thiết bị thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư và ngành nghề nông thôn phục vụ người sản xuất.

  - Phối hợp kiểm tra, giám sát cơ sở sản xuất được cấp giấy chứng nhận trong trồng trọt, trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; các cơ sở chăn nuôi được cấp chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y, cơ sở an toàn dịch bệnh.

  - Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu công bố dịch, công bố hết dịch hại trên cây trồng, dịch bệnh động vật theo quy định của pháp luật.

  - Phối hợp các Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện thực hiện kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và thanh kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện.

  - Phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành để liên kết với các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp để tổ chức trình diễn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi cho người dân.

            - Tham gia với các cơ quan quản lý chuyên ngành thực hiện công tác quản lý nhà nước về sử dụng và kinh doanh vật tư thức ăn chăn nuôi, thức ăn nuôi trồng thủy sản, giống vật nuôi, giống thủy sản, thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản; kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y; về sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư phân bón, giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật nội địa; tham gia quy hoạch xây dựng cơ sở giết mổ tập trung và thực hiện kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý về quảng cáo, hội thảo chuyên ngành về vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện.

            - Tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo quy định của pháp luật. Tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, kỹ thuật, bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin khoa học, kỹ thuật, thông tin thị trường cho các xã, thị trấn, các tổ chức xã hội khác và nông dân để áp dụng vào sản xuất, kinh doanh.

             - Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và cơ quan quản lý chuyên ngành của tỉnh theo đúng quy định.

   - Tổ chức quản lý việc thu, nộp và sử dụng phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.