1. UBMTTQVN HUYỆN

          - Ông: U Ngar - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN huyện

          SĐT: 0868708882

          Email: ubmttqdakha@gmail.com

          - Ông: Vũ Ngọc Quang - HUV, Phó CT UBMTTQVN huyện

          SĐT: 0978139777

          Email: ubmttqdakha@gmail.com

          - Ông: Phạm Hưng - UV UBMTTQVN huyện

          SĐT: 0919605669

          Email: ubmttqdakha@gmail.com

          2. HUYỆN ĐOÀN

         - Ông Hà Quốc Mạnh - Bí thư Huyện đoàn

         SĐT: 0973999397

         Email: huyendoandakha@gmail.com

          - Ông: Chu Ngọc Anh -  Phó Bí thư Huyện đoàn

         SĐT: 0979240004

         Email: huyendoandakha@gmail.com

         3. BAN ĐẠI DIỆN HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

         Ông: Nguyễn Ngọc Khiêm  - Chủ tịch HNCT huyện

         SĐT: 0983099072

         Email: 

         4. HỘI NÔNG DÂN

         - Bà: Y Hiền  - HUV, Chủ tịch HND huyện

         SĐT: 

         Email: hoinongdandhkt@gmail.com

         Ông: Nguyễn Thiện Tú - Phó Chủ tịch HND huyện

         SĐT: 0986404777

         Email: hoinongdandhkt@gmail.com

         5. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

         Bà: Phạm Thị Viên - Chủ tịch HLHPN huyện

         SĐT: 0916415005

         Email: phamthivien-kontum@chinhphu.vn

         Bà: Y Hương - P. Chủ tịch HLHPN huyện

         SĐT: 0975381299

         Email: phunudakha@gmail.com

         6. HỘI CỰC CHIẾN BINH

         Ông: Vũ Văn Duân - Chủ tịch HCCB huyện

         SĐT: 0914158653

         Email: hoiccbdhkt@gmail.com

         - Ông: Thái Văn Khôi - P. Chủ tịch HCCB huyện

         SĐT: 0983576918

         Email: hoiccbdhkt@gmail.com

         7. HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG

         Ông: Phạm Văn Dũng - Chủ tịch HCTNXP huyện

         SĐT: 0389948529

         8. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

         Ông: Nguyễn Văn Biển - P. Chủ tịch HCTĐ huyện

         SĐT: 02603501688

         E mail: biennv.dakha@kontum.gov.vn

         9. HỘI NẠN NHÂN CĐDC

         - Ông: Lương Văn Thin - Chủ tịch HNNCĐDC huyện

         SĐT: 0983577310

         - Ông: Nguyễn Ngọc Tường - P. Chủ tịch HNNCĐDC huyện

          SĐT: 0945254429

          10. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

           - Ông: Hà Văn Kiên - Chủ tịch LĐLĐ huyện

           SĐT: 0866033468

           Email: liendoanlaodongdakha@gmail.com

           - Bà: Đỗ Thị Thúy Hường - P. Chủ tịch LĐLĐ huyện

           SĐT: 

           Email: liendoanlaodongdakha@gmail.com