Chủ tịch UBND huyện : Ông Hà Tiến

   Email:   hatien-kontum@chinhphu.vn

 

Phó Chủ tịch TT UBND huyện : Bà Phạm Thị Thương

  Email:   phamthithuong-kontum@chinhphu.vn

 

Phó Chủ tịch UBND huyện : Ông Nguyễn Ngọc Trang

  Email:    nguyenngoctrang-kontum@chinhphu.vn