DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

1. Trưởng phòng: Trương Văn Thành

     SĐT: 0971532579

     Email: thanhtv.dakha@kontum.gov.vn

2. Phó trưởng phòng: Phan Thị Thanh Hiền

    SĐT: 0355459565

    Email: hienptt.dakha@kontum.gov.vn

3. Chuyên viên: Hồ Thị Minh Thảo

    SĐT: 0935247365

    Email: thaohtm.dakha@kontum.gov.vn

4. Chuyên viên: Nguyễn Thị Duy Minh

    SĐT: 0966447033

    Email: minhntd.dakha@kontum.gov.vn