I. Thông tin cán bộ, công chức tại Hội LHPN huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Mail công vụ

Ghi chú

01

Phạm Thị Viên

Chủ tịch

0916 415 005

phunudakha@gmail.com

 

02

Y Hương

Phó Chủ tịch

0975 381 299

phunudakha@gmail.com

 

03

Vi Thị Thơ

Chuyên viên

0975 316 588

phunudakha@gmail.com

 

 

        II. Những nội dung chính về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Cơ quan Hội LHPN huyện: Là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn huyện; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.

2. Chức năng

- Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

- Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

3. Nhiệm vụ

- Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ.

- Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ.

-  Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

-  Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.