DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

1. Giám đốc: Phạm Thị Trà Giang

    SĐT: 097.441.6804

    Email: pttgiang.dakha@kontum.gov.vn

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Mạnh Toản

    SĐT: 0981.885.083

    Email: toannm.dakha@kontum.gov.vn

3. Kế toán: Lê Hồ Mộng Điệp

    SĐT: 0976.300.175

4. Viên chức: Lê Xuân Sáng

    SĐT: 0942.102.777

  Email: sanglx.dakha@kontum.gov.vn

5. Viên chức: Ngô Thị Hoài Thương

   SĐT: 0935.491.983

   Enail: thuongnth.dakha@kontum.gov.vn

6. Viên chức: Nguyễn Tấn Học

   SĐT: 0833.597.909

7. Viên chức: Lê Nhật Hòa

    SĐT: 0357.353.283

    Enail: hoaln.dakha@kontum.gov.vn

8. Phóng viên: Nguyễn Tiến Thái

   SĐT: 0365.014.692

   Enail: thaint.dakha@kontum.gov.vn

9. Viên chức: Lê Thị Hải Vân

   SĐT: 0986.704.441

   Enail: vanlth.dakha@kontum.gov.vn

10. Viên chức Nguyễn Thị Huy

   SĐT: 0979.208.992

11. Quay phim Trần Trọng Nghĩa

   SĐT: 0935.857.878

   Enail: nghiatt.dakha@kontum.gov.vn

12. Viên chức Phạm Thị Hòa

   SĐT: 0983.758.487

12. Lái xe Nguyễn Duy Đại

   SĐT: 0971.313.477

 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Vị trí, chức năng:

Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Đăk Hà là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định. Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân huyện; đồng thời, chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn của phòng Văn hóa- Thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện có chức năng: Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; phối hợp hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và truyền thanh ở cơ sở; tổ chức cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của Nhân dân trên địa bàn huyện.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

Căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, sách báo, giải trí, lớp năng khiếu nghệ thuật; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân.

Tổ chức các liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ở cơ sở.

Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống.

Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh.

Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở; phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự; gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới Nhân dân theo quy định của pháp luật.

Tiếp sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của Nhân dân theo quy định của pháp luật; trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh các xã, thị trấn.

Tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân huyện và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh trên địa bàn.

Quản lý các hoạt động của thư viện cấp xã, thư viện, tủ sách cơ sở; tổ chức luân chuyển sách, báo xuống thư viện cấp xã, thư viện, tủ sách cơ sở; xây dựng phong trào đọc sách, báo và hình thành thói quen đọc sách trong Nhân dân.

Tổ chức các hoạt động nhằm đáp ứng các nhu cầu về học tập, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng kỹ năng, giao lưu sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm và vui chơi giải trí cho các đối tượng thanh thiếu niên.

Quản lý viên chức, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật.

       Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân huyện giao.