A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giao ban các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và tổ chức cơ sở Đảng 6 tháng đầu năm 2024

Chiều ngày 05/7, Huyện ủy Đăk Hà tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và các tổ chức cơ sở Đảng 6 tháng đầu năm 2024 nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của Đảng bộ huyện 6 tháng đầu năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ quý 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Liên – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị Giao ban các cơ quan tham mưu giúp việc HU và các Tổ chức cơ sở Đảng 6 tháng đầu năm 2024

Thực hiện Quy chế làm việc của Huyện ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của Đảng bộ huyện 6 tháng đầu năm 2024 đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực: Về công tác tuyên giáo, tư tưởng; Về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác Dân vận và công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng.

Các Đại biểu dự Hội nghị

Cụ thể, Huyện ủy đã tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chương trình của Trung ương, Tỉnh ủy. Thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chủ động nắm thông tin, tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp Nhân dân; Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “tự hào và tin tưởng dưới là cờ vinh quang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, văn hiến và anh hùng", xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lãnh đạo triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ. Công tác điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, giới thiệu cán bộ ứng cử được triển khai thực hiện đúng quy trình, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị nhằm nâng cao năng lực công tác của cán bộ, công chức, đảm bảo theo đúng quy định. Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện Quyết định kết nạp đảng viên mới 31 đồng chí (đạt 62% so với Nghị quyết), công nhận đảng viên chính thức cho 48 đồng chí;

Đồng chí Nguyễn Thị Liên - TUV, Bí thư Huyện ủy quán triệt một số nội dung tại Hội nghị

Về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, HU đã lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo đúng chương trình đề ra, góp phần tích cực nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng, đảng viên; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác dân vận của các đơn vị tiếp tục được nâng cao. Toàn huyện hiện có 86 mô hình “Dân vận khéo”; Chất lượng các mô hình, điển hình tiên tiến được nhân rộng; quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện đảm bảo. Qua đó, triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”, gắn tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 26/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về cải tạo vườn hộ gia đình nhằm phát triển kinh tế.

Đồng chí Lưu Duy Khanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh, Huyện ủy Đăk Hà kịp thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là các văn bản triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC; Qua đó, kịp thời nắm bắt, chỉ đạo, giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở; thực hiện nghiêm quy định về tổ chức tiếp công dân và giải quyết kịp thời đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tác nắm bắt thông tin cơ sở chưa được thường xuyên, kịp thời. Thường xuyên cải tiến phương thức lãnh đạo của cấp uỷ theo hướng sát việc, sát cơ sở, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Chủ động nghiên cứu, vận dụng đúng đắn chủ trương, nghị quyết của Đảng vào điều kiện thực tế của địa phương. Công tác lãnh đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, quyết liệt hơn; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy kết luận Hội nghị

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; Triển khai kịp thời, chất lượng công tác tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; Thường xuyên nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp Nhân dân, kịp thời định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề mới, vấn đề nhạy cảm, phát sinh; Thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tiếp tục rà soát sắp xếp, bố trí, kiện toàn một số chức danh cán bộ ở một số cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn và thực hiện chế độ chính sách theo quy định; Xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030. Triển khai có chất lượng mô hình chi bộ “4 tốt”.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần quyết liệt triển khai thực hiện, đó là: chú trọng kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử ý nghiêm đối với dấu hiệu vi phạm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ. Chỉ đạo các cấp ủy thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy; phát huy vai trò của đồng chí bí thư cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận TQVN và các tổ chức chính trị xã hội đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; thực hiện tốt Quy chế giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.


Tác giả: Trọng Nghĩa  

Tin liên quan