A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

I

Các Ban HĐND

 

1

BC 47/BC-BPC Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà

Báo cáo

2 BC 71/BC-BPC Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2024Báo cáo
3 BC 53/BC-BKTXH kết quả thực hiện các kiến nghị giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện theo Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ quốc hội (Trình kỳ họp thứ VIII – HĐND huyện khóa VI )Báo cáo
4 BC 77/BC-BKTXH kết quả đầu tư công trình: Khắc phục sạt lở bờ suối Đăk Ui tại thôn Đăk Tin, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà do ảnh hưởng của mưa lũ trong tháng 10 năm 2023Báo cáo
5 BC 51/BC-BKTXH Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 (Trình kỳ họp thứ VIII – HĐND huyện khóa VI )Báo cáo
6 BC 52/BC-BKTXH Kết quả giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2024Báo cáo
7 BC 55/BC-BDT Tình hình hoạt động của Ban Dân tộc HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024Báo cáo
8 BC 56/BC-BDT Tổng hợp kết quả giám sát, khảo sát chuyên đề 6 tháng đầu năm 2024 của Ban Dân tộc HĐND huyện Đăk HàBáo cáo
9 BC 57/BC-BDT Kết quả khắc phục các kiến nghị sau giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện năm 2023 theo Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ quốc hộiBáo cáo
10 BC 58/BC-BPC Thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024Báo cáo
11 BC 59/BC-BPC Thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024Báo cáo
12 BC 60/BC-BPC Thẩm tra BC của UBND huyện về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024Báo cáo
13 
 BC 61/BC-BPC Thẩm tra BC của UBND huyện về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Báo cáo
14
 BC 62/BC-BPC Thẩm tra BC của UBND huyện ý kiến, kiến nghị của cử tri được gửi đến trước và sau kỳ hợp thứ 7 HĐND huyện; việc giải quyết các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 7
Báo cáo
15 BC 63/BC-BPC thẩm tra BC của UBND huyện về kết quả thực hiện NQ số 16/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND huyện về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026Báo cáo
16 
 BC 64/BC-BPC thẩm tra BC của UBND huyện về kết quả thực hiện NQ số 38NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND huyện về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Báo cáo
17 
 BC 65/BC-BPC thẩm tra BC của UBND huyện về kết quả thực hiện Thông báo số 25/TB-TTHĐND, ngày 05/6/2023 của TT HĐND huyện
Báo cáo
18 
 BC 66/BC-BPC thẩm tra BC của UBND huyện về kết quả thực hiện các NQ, KL, KN giám sát của HĐND huyện TT HĐND huyện các Ban HĐND huyện trong năm 2023
Báo cáo
19 BC 67/BC-BPC Thẩm tra BC của Tòa án nhân dân huyện về tình hình công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024Báo cáo
20
 BC 68/BC-BPC Thẩm tra BC của Viện kiểm sát nhân dân huyện về tình hình công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Báo cáo
21 
 BC 70/BC-BPC Thẩm tra BC của Đoàn hội thẩm về công tác tham gia xét xử các vụ án 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Báo cáo
22 BC 72/BC-BKTXH Báo cáo về công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của UBND huyệnBáo cáo
23 
 BC 73/BC-BKTXH dự thảo NQ phê chuẩn quyết toán NS và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2023
Báo cáo
24 
 BC 74/BC-BKTXH Bãi bỏ NQ số 43/2020/NQ-HĐND ngày 17/2/2020 của HĐND huyện V/v giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C
Báo cáo
25 
 BC 75/BC-BKTXH Kết quả thực hiện KL của TT HĐND huyện về cho chủ trương thuộc thẩm quyền của HĐND huyện giữa 2 kỳ họp thường lệ
Báo cáo
26 
 BC 76/BC-BKTXH Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2024
Báo cáo
27 
 
 BC 78/BC-BKTXH Tình hình KTXH. QPAN  6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Báo cáo
28 
 BC 79/BC-BKTXH Tờ trình và dự thảo NQ thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Báo cáo
29 BC 80/BC-BPC Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2025Báo cáo
30 BC 84/BC-BPC Kết quả thực hiện các kiến nghị giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện theo Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH, ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hộiBáo cáo
PL

II

 Các văn bản của TT HĐND

 

1

BC 39/BC-ĐGS Kết quả giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về phê duyệt Kế hoạch xây dựng huyện Đăk Hà đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025

Báo cáo

Danh mục

2

BC 40/BC-TTHĐND Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện

Báo cáo

3

BC 46/BC-TTHĐND Kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2024

Báo cáo

4

BC 48/BC-TTHĐND Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Thường trực HĐND huyện

Báo cáo

Phụ lục 1

Phục lục 2

 

5

BC 38/BC-TTHĐND Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

Báo cáo

6

Tờ trình 06/TTr-TTHĐND Về chương trình giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2025

 

Tờ trình

7

Tờ trình 05/TTr-TTHĐND Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Tờ trình

8

 BC 49/BC-TTHĐND Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân huyện khóa VI

Báo cáo
9 BC 85/BC-TTHĐND Tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện gửi kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân huyện khoá VI Báo cáo

III

 Các văn bản UBND

 

1

BC 478/BC-UBND Công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện

Báo cáo

2

 BC 418/BC-UBND Quyết toán ngân sách và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2023

Báo cáo 

Biểu

3

 BC 504/BC-UBND Kết quả thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện

 Báo cáo
4 BC 505/BC-UBND Kết quả thực hiện Thông báo số 25/TB-TTHĐND, ngày 05/6/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về kết luận phiên họp giải trình lần thứ nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Khóa VI

Báo cáo

5

 BC 470/BC-UBND Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

 

Báo cáo

6

 BC 474/BC-UBND Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Báo cáo

7

 BC 477/BC-UBND Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Báo cáo

8

 BC 479/BC-UBND Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2024

Báo cáo

Biểu

9

 BC 494/BC-UBND Kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện

Báo cáo

10

 BC 499/BC-UBND Tình hình thực hiện kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về cho chủ trương thuộc thẩm quyền Thường trực Hội đồng nhân dân huyện giữa 2 Kỳ họp thường lệ

Báo cáo

 

11

 BC 512/BC-UBND Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 (Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/5/2024)

Báo cáo

12

 BC 529/BC-UBND Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện; việc giải quyết các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 7

Báo cáo

PL trả lời

13

 BC 530/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Báo cáo

Biểu

14

 BC 551/BC-UBND Kết quả đầu tư công trình: Khắc phục sạt lở bờ suối Đăk Ui tại thôn Đăk Tin, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà do ảnh hưởng của mưa lũ trong tháng 10 năm 2023

Báo cáo

15

 BC 554/BC-UBND Kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện trong năm 2023

Báo cáo

PL 1

PL 1a

PL 2

PL 2a

PL 3

PL3a

PL 4

PL 4a

16

 Tờ trình 111/TTr-UBND Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2023

Tờ trình

17

 Tờ trình 136/TTr-UBND V/v thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Tờ trình

18

 Tờ trình 137/TTr-UBND V/v Đề nghị ban hành Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 43/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện về việc giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C

Tờ trình

19

 Tờ trình 139/TTr-UBND Xin thông qua dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn vốn phân cấp ngân sách huyện năm 2025

Tờ trình

 

 

Báo cáo
PL1
PL2

IV

 Các văn bản cơ quan ngành dọc

 

1

 BC 02/BC-ĐHT Về Công tác tham gia xét xử các vụ án 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Đoàn Hội thẩm nhân dân

Báo cáo

2

 BC 19/BC-TA Tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Đăk Hà

 
Báo cáo

3

 BC 85/BC-VKS Tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

 

Báo cáo

4

 BC 534/BC-CCTHADS Về kết quả công tác THA dân sự 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Báo cáo

V

 Dự thảo Nghị quyết

 

1

 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2025

 

FILE NQ

2

 Về kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2024

 

DTNQ

3

Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

 

DTNQ

4

 

Về bãi bỏ Nghị quyết số 43/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện về việc giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C

DTNQ

Biểu

5

 

Về dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn vốn phân cấp ngân sách huyện năm 2025

 DTNQ
Biểu
Báo cáo
6 

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2023

DTNQ
7 

Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

DTNQ

VI

 UBMTTQ Việt Nam huyện

 

1

  Thông báo 02/TB-MTTQ-UB hoạt động của MTTQVN huyện tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024; ý kiến kiến nghị gửi tới kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

 Thông báo

Tin liên quan