A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII

Ban thường vụ Huyện ủy Đăk Hà đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII, phổ biến quán triệt các Chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và sinh hoạt chính trị tư tưởng tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu các xã, thị trấn và các Công ty Cà phê trên địa bàn huyện.

Quang cảnh Hội nghị 

Tại Hội nghị các đại biểu đã được thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII; Quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW “Về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”; Quy định số 148-QĐ/TW ngày 23/5/2024 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kết luận số 1883-KL/TU, ngày 10-6-2024 của BTV Tỉnh ủy “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh”; Chỉ thị của BTV Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. Phổ biến quán triệt nội dung tác phẩm xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện hiện đại mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Kết luận số 71-KL/TW ngày 16/02/2024 về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng.


Tác giả: Minh Thái (Trung tâm VH-TT-DL & TT huyện Đăk Hà)  

Tin liên quan