A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 6 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 6 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

I

Các Ban HĐND

 

1

 Báo cáo sô 41/BC-BKTXH về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (Trình kỳ họp thứ VI – HĐND huyện khóa VI )

Báo cáo
2 Báo cáo TT số 46/BC-BKTXH về tình hình KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2023, NV 6 tháng cuối năm 2023 Báo cáo
3 Báo cáo 62/BC-BPC Kết quả giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà 6 tháng đầu năm 2023 Báo cáo
4 Báo cáo 63/BC-BKTXH Kết quả giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2023Báo cáo
5 Báo cáo 65/BC-BDT Thẩm tra báo cáo của UBND huyện về tình hình công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023Báo cáo
6 Báo cáo 59/BC-BPC về thẩm tra Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023Báo cáo
7 Báo cáo số 44/BC-BKTXH về dự thảo NQ phê duyệt quyết toán ngân sách và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2022Báo cáo
8 Báo cáo số 45/BC-BKTXH về báo cáo quyết toán NS và kết dư NS huyện năm 2022Báo cáo
9 Báo cáo số 47/BC-BKTXH về tình hình thực hiện NS nhà nước 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023Báo cáo
10 Báo cáo 53/BC-BPC về Thẩm tra Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023Báo cáo
11 Báo cáo 54/BC-BPC về Thẩm tra Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023Báo cáo
12 Báo cáo 55/BC-BPC về Thẩm tra Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023Báo cáo
13 Báo cáo 56/BC-BPC về Thẩm tra Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 5; việc giải quyết nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 5
Hội đồng nhân dân huyện khóa VI
Báo cáo
Phụ lục I
Phụ lục II
Phụ lục III
Phụ lục IV
14 Báo cáo 57/BC-BPC về Thẩm tra Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023Báo cáo
15 Báo cáo 58/BC-BPC về Thẩm tra báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện về tình hình công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023Báo cáo
16 Báo cáo 60/BC-BPC về Thẩm tra báo cáo của Đoàn Hội thẩm huyện về công tác tham gia xét xử các vụ án 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023Báo cáo
17 Báo cáo 64/BC-BDT về Thẩm tra báo cáo của UBND huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023Báo cáo
18 Báo cáo 66/BC-BKTXH về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn phân cấp ngân sách huyện năm 2023 (đợt 3)Báo cáo
19 Báo cáo 69/BC-BDT về Kết quả hoạt động của Ban Dân tộc HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023Báo cáo
20 Báo cáo 71/BC-BDT về tổng hợp kết quả giám sát, khảo sát chuyên đề 6 tháng đầu năm 2023 của Ban Dân tộc HĐND huyện Đăk HàBáo cáo
21  Báo cáo 49/BC-BKTXH về Tờ trình và dự thảo nghị quyết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023Báo cáo

II

 Các văn bản của TT HĐND

 

1

 Báo cáo 36 /BC-TTHĐND Kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo

Phụ biểu

Phụ biểu

2

 Báo cáo 37 /BC-TTHĐND Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

Báo cáo

3

Báo cáo 38 /BC-TTHĐND Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyệ

Báo cáo

4

 Tờ trình 07/TTr-TTHĐND Về chương trình giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2024

Tờ trình

 

5

 Tờ trình 08/TTr-TTHĐND Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, luân chuyển, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân huyện quản lý

Tờ trình

6

 Tờ trình 98/TTr-TTHĐND Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2022

Tờ trình

Phụ biểu

7 Báo cáo 52/BC-TTHĐND về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Thường trực HĐND huyệnBáo cáo
8 Báo cáo 50/BC-TTHĐND Tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện gửi kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện khoá VIBáo cáo
9 Báo cáo 51/BC-TTHĐND Giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026Báo cáo
Phụ lục I
Phụ lục II
Phụ lục

III

 Các văn bản UBND

 

1

 Báo cáo 455/BCUBND Công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện

Báo cáo

2

 Báo cáo 430/BC-UBND Quyết toán ngân sách và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2022

Báo cáo

Phụ biểu

 

3

 Báo cáo 433/BC-UBND Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023

Báo cáo

4

 Báo cáo 453/BC-UBND Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện; việc giải quyết các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 5

Báo cáo

Phụ biểu

Phụ biểu

5

 Báo cáo 446/BC-UBND Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Báo cáo

 

6

Báo cáo 441/BC-UBND Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Báo cáo

7

 Báo cáo 442/BC-UBND Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Báo cáo

8

 Báo cáo 448/BC-UBND Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

Báo cáo

Phụ biểu

9

 Báo cáo 461/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Báo cáo

Phụ biểu

10 Tờ trình số 104/TTr-UBND V/v thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023Tờ trình
11 Tờ trình 113/TTr-UBND về việc xin phân khai chi tiết kế hoạch vốn ĐTPT nguồn phân cấp ngân sách huyện năm 2023 (đợt 3)Tờ trình
phụ lục

IV

 Các văn bản cơ quan ngành dọc

 

1

Báo cáo số 49/BC-VKS Tình hình công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ Công tác 6 tháng cuối năm 2023

Báo cáo

2

 Báo cáo số 414/BC-CCTHADS kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Báo cáo

 

3

 Báo cáo số 01/BC-ĐHT công tác tham gia xét xử các vụ án 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Đoàn Hội thẩm nhân dân

Báo cáo

 

4

 Báo cáo số 19/BC-TA tình hình côn tác 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Tòa an nhân dân huyện Đăk Hà

Báo cáo

V

 Dự thảo Nghị quyết

 
1 Dự thảo Nghị quyết Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2023 Nghị quyết
2 Dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2022Nghị quyết
3 Dự thảo Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, luân chuyển, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân huyện quản lý Nghị quyết
4 Dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2024Nghị quyết
5

  Dự Thảo NQ về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn ĐTPT nguồn phân cấp ngân sách huyện năm 2023 (đợt 3)

Nghị quyết
VI UBMTTQ Việt Nam huyện 
1 Thông báo số 101/TB-MTTQ-UB về hoạt động của MTTQVN huyện tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023; ý kiến kiến nghị gửi tới kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa VI, NK 2021-2026Thông báo

Tin liên quan