A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 5 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 5 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

PA phân bổ vốn KH đầu tư công 2023 kèm theo Tờ trình số 286.pdf

STTTRÍCH YẾUFILE ĐÍNH KÈM
(Click vào file đính kèm để tải về)
ICác Ban HĐND 
1BC 128-Kết quả công tác năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 của Ban Pháp chế HĐND huyệnBáo cáo
2BC 130-Kết quả giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà  Báo cáo
Phụ lục
3BC 131-Tình hình tổ chức, hoạt động năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyệnBáo cáo
4BC 132-Kết quả giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2022Báo cáo
5 Báo cáo 145-Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022 trên địa bàn huyệnBáo cáo
6 Báo cáo 144-Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị ban hành Nghị quyết về việc chấm dứt Nghị quyết số 36/NQ-HĐND, ngày 20/12/2019 của HĐND huyện về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực năm 2020, định hướng đến năm 2025, trên địa bàn huyện Đăk HàBáo cáo
7 Báo cáo 147-Báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn huyện Đăk HàBáo cáo
8 Báo cáo 148-Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 và kế hoạch năm 2023Báo cáo
9 Báo cáo 141-Kết quả giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện Đăk HàBáo cáo
10 Báo cáo 143-Kết quả hoạt động của Ban Dân tộc HĐND huyện năm 2022
và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Báo cáo
11 Báo cáo 150-Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 
12 Báo cáo 152-Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022;
dự thảo Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023
Báo cáo
13 Báo cáo 151-Về việc ban hành Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch
xây dựng thị trấn Đăk Hà đạt chuẩn Đô thị văn minh vào năm 2024
Báo cáo
14 Báo cáo 153-Về mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn (đầu tư phát triển và sự nghiệp) ngân
sách Trung ương năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
trên địa bàn huyện Đăk Hà
Báo cáo
15 Báo cáo 154-Kết quả sử dụng quỹ đất tạo vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2022
và phương hướng sử dụng quỹ đất tạo vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ
tầng năm 2023 trên địa bàn huyện Đăk Hà
Báo cáo
16 Báo cáo 155-Phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn vốn phân cấp
ngân sách huyện năm 2023
Báo cáo
17 Báo cáo 156-Tình hình thực hiện thu- chi ngân sách nhà nước năm 2022Báo cáo
18 Báo cáo 157-Về việc ban hành Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch
xây dựng huyện Đăk Hà đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2025
Báo cáo
19 Báo cáo 158-Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn huyện năm 2022Báo cáo
20 Báo cáo 159-Thẩm tra báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng,
nhiệm vụ năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Đăk Hà
Báo cáo
21 Báo cáo 160-Thẩm tra báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về kết quả công tác thi hành án
dân sự năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Báo cáo
22 Báo cáo 161-Thẩm tra báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện về tình hình công tác năm 2022 và phương
hướng, nhiệm vụ năm 2023
Báo cáo
23 Báo cáo 162-Thẩm tra báo cáo của Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện về công tác tham gia xét xử các vụ án năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023Báo cáo
24 Báo cáo 163-Thẩm tra báo cáo của UBND huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023Báo cáo
25 Báo cáo 164-Thẩm tra báo cáo của UBND huyện về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023Báo cáo
26 Báo cáo 165-Thẩm tra báo cáo của UBND huyện về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023Báo cáo
27 Báo cáo 166-Thẩm tra báo cáo của UBND huyện về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023Báo cáo
28 Báo cáo 167-Thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về kết quả trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4; việc giải quyết các nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện khóa VIBáo cáo
29 BÁO CÁO THẨM TRA 1088 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, QP-AN năm 2023
 
Báo cáo
PL
30 Tờ trình 294-V/v xin ý kiến các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023Tờ trình
II Nghị quyết 
1Về việc chấm dứt Nghị quyết số 36/NQ-HĐND, ngày 20/12/2019 của HĐND huyện về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyệnNghị quyết
2Vv phê duyệt Kế hoạch xây dựng thị trấn Đăk Hà đạt chuẩn Đô thị văn minh vào năm 2024Nghị quyết
3Vv phê duyệt Kế hoạch xây dựng huyện Đăk Hà đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025Nghị quyết
4Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng trên địa bàn huyệnNghị quyết
5V/v thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026Nghị quyết
6Về kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2022Nghị quyết
7Tổ chức các Kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022 Kế hoạch
III Các văn bản của TT HĐND 
1Báo cáo 125-Kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2022 Báo cáo
2Báo cáo 124-Tình hình hoạt động năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 của Thường trực HĐND huyệnBáo cáo
3Báo cáo 127- Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện khóa VIBáo cáo
4Báo cáo 119- Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện về ban hành Phương án sử dụng quỹ đất để tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2020Báo cáo
Phụ lục
5 Kế hoạch: Tổ chức các Kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023Kế hoạch
6 Tờ trình 08-Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về việc quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng trên địa bàn huyệnTờ trình
7 Báo cáo 146-Giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026Báo cáo
8 Tờ trình 09-V/v thông qua Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026Tờ trình
9 Báo cáo 149-Tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện
gửi kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện khoá VI
Báo cáo
10 Tờ trình 17-Về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023Tờ trình
IV Các văn bản UBND 
1 Báo cáo 156-Công tác năm 2022 và phương hương, nhiệm vụ năm 2023Báo cáo
2 Báo cáo 04-Công tác tham gia xét xử các vụ án năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Đoàn Hội thẩm nhân dânBáo cáo
3 Báo cáo 80-Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 2023 của Tòa án nhân dân huyện Đăk HàBáo cáo
4 Báo cáo 954-Kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023Báo cáo
5 Báo cáo 956-Kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn huyện Đăk HàBáo cáo
Phụ Biểu
6 Báo cáo 970- Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022 trên địa bàn huyệnBáo cáo
7 Báo cáo 975- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023Báo cáo
8 Báo cáo 976-Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023Báo cáo
9 Báo cáo 977- Tình hình thực hiện thu chi ngân sách năm 2022; phương án phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2023Báo cáo
Biểu
10 Báo cáo 985- Kết quả thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực năm 2020, định hướng đến năm 2025Báo cáo
11 Báo cáo 992-Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023Báo cáo
12 Báo cáo 994-Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn huyện năm 2022Báo cáo
Phụ Biểu
13 Báo cáo 995-Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 và kế hoạch năm 2023Báo cáo
Phụ biểu
14 Báo cáo 1003-Kết quả trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4; việc giải quyết các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện khóa VIBáo cáo
15 Báo cáo 1004-Kết quả sử dụng quỹ đất tạo vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2022 và phương hướng sử dụng quỹ đất tạo vốn để đầu tư kết cấu hạ tầng năm 2023 trên địa bàn huyện Đăk HàBáo cáo
Biểu
16 Báo cáo 1014-Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023Báo cáo
 Biểu
17 Báo cáo 1006-Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023Báo cáo
18 Kế hoạch 260-Xây dựng huyện Đăk Hà đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025Kế hoạch
19 Tờ trình 261-Về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng huyện Đăk HàTờ trình
đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2025Phụ Biểu
20 Tờ trình 257- Xin chấm dứt NQ 36 HĐNDTờ trình
21 Tờ trình 255-Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch xây dựng thị trấn Đăk Hà đạt chuẩn Đô thị văn minh vào năm 2024Tờ trình
22 Tờ trình 285-Về mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn (đầu tư phát triển và sự nghiệp) ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đăk HàTờ trình
Phương án
Phụ lục I
23 Báo cáo 1048-Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022Báo cáo
Biểu
24 Báo cáo 1058-Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023Báo cáo
Biểu
25 Phụ lục ý kiến, kiến nghị cử triPL1   PL2  PL3
26 Thông báo 89-Hoạt động của MTTQVN huyện tham gia xây dựng chính quyền năm 2022; ý kiến, kiến nghị gửi tới kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa VI, NK 2021-2026Thông cáo
27Thông báo 78- Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tham gia xây dựng chính quyền năm 2022; ý kiến, kiến nghị gửi tới kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026Thông báo
28Báo cáo 1071-Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh
năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Thông báo
29Tờ trình 286-Về việc xin phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn phân cấp ngân sách huyện năm 2023Báo cáo
Biểu
30 Báo cáo 1088-Tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND huyện về các nội dung UBND huyện trình kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa VIBáo cáo
31 Tờ trình 296-Về mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn (đầu tư phát triển và sự nghiệp) ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đăk HàTờ trình
32 Tờ trình 299-xin phê chuẩn phương án phân bổ dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2023
Tờ trình
33 Phương án 131-Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2023PA
IV Các dự thảo Nghị quyết 
1 

NGHỊ QUYẾT

Về mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn (đầu tư phát triển và sự nghiệp) ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Hà

Nghi quyết
2 

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấm dứt Nghị quyết số 36/NQ-HĐND, ngày 20/12/2019 của HĐND huyện về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực năm 2020, định hướng đến năm 2025

trên địa bàn huyện

Nghị quyết
3 

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng thị trấn Đăk Hà đạt chuẩn Đô thị văn minh vào năm 2024

Nghị quyết
4

NGHỊ QUYẾT

Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023

Nghị quyết
Biểu
5

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng huyện Đăk Hà đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025

Nghị quyết
6 

NGHỊ QUYẾT

Về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023

Nghị quyết
Biểu
7 

NGHỊ QUYẾT

Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện

Nghị quyết
8 

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công nguồn vốn phân cấp ngân sách huyện năm 2023

Nghị quyết
9 

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nghị quyết
10 

NGHỊ QUYẾT

Về kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2022

Nghị quyết
11 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các Kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022

Kế hoạch

Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu