A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

I

Các Ban HĐND

 

1

 Báo cáo thẩm tra số 91/BC-BKTXH về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đăk Hà

Báo cáo

2

 Báo cáo thẩm tra số 92/BC-BKTXH về việc đề nghị thông qua bổ sung danh mục, công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đăk Hà

 Báo cáo

3

 Báo cáo thẩm tra 86/BC-BKTXH điều chỉnh bổ sung KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn phân cấp ngân sách địa phương huyện Đăk Hà

 Báo cáo

4

  Báo cáo thẩm tra 81/BC-BKTXH điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu diện tích trồng mới mía đường năm 2023 (niên vụ 2023-2024) trên địa bàn huyện Đăk Hà

Báo cáo

5

 Báo cáo thẩm tra 82/BC-BKTXH điều chỉnh bổ sung KH vốn đầu tư phát triển ngân sách trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện các CTMTQG trên địa bàn huyện

Báo cáo

6

 Báo cáo thẩm tra 87/BC-BKTXH về phân khai chi tiết KH vốn ĐTPT nguồn phân cấp ngân sách huyện năm 2023 (đợt 4)

Báo cáo

7

Báo cáo thẩm tra 83/BC-BKTXH xin điều chỉnh dự toán chi NS địa phương và phân bổ NS cấp huyện năm 2023

Báo cáo

8

 Báo cáo thẩm tra 84/BC-BKTXH chủ trương đầu tư các DM công trình đầu tự công TH giai đoạn 2021-2025 huyện Đăk Hà thuộc nguồn vốn NS huyện (bổ sung)

Báo cáo

9

 Báo cáo thẩm tra 88/BC-BKTXH dự kiến phương án phân bổ KH đầu tư công năm 2024 nguồn NS địa phương huyện Đăk Hà và DM dự án đầu tư sd ngân sách TW thực hiện các CTMTQG năm 2024 trên địa bàn huyện

Báo cáo

10

 Báo cáo thẩm tra 85/BC-BKTXH về điều chỉnh bổ sung KH các CT MTQG năm 2022,2023 và phân bổ sung vốn sự nghiệp NS TW năm 2023 thực hiện các CT MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN trên địa bàn huyện

Báo cáo

II

 Các văn bản của TT HĐND

 

1

 Tờ trình 11/TTr-TTHĐND đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tờ trình

III

 Các văn bản UBND

 

1

 Báo cáo 734/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, vốn đầu tư phát triển NSTW thực hiện các CTMTQG năm 2023 và đề xuất Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024;danh mục dự án đầu tư sử dụng NSTW thực hiện các CTMTQG năm 2024 trên địa bàn huyện

Báo cáo

2

 Báo cáo 813/BC-UBND Tiếp thu, giải trình đối với ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân huyện về thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đăk Hà

Báo cáo

3

 Báo cáo 815/BC-UBND Tiếp thu, giải trình đối với ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện về thông qua bổ sung danh mục, công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đăk Hà

Báo cáo

4

Báo cáo 777/BC-UBND tiếp thu, giải trình đối với ý kiến tại các Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện khóa VI

Báo cáo

 

5

Tờ trình 155/TTr-UBND về việc xin chủ trương điều chỉnh chỉ tiêu diện tích trồng mới mía đường năm 2023 (niên vụ 2023 - 2024) trên địa bàn huyện

Tờ trình

 

6

 Tờ trình 166/TTr-UBND về việc xin ý kiến điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn phân cấp ngân sách địa phương huyện Đăk Hà

Tờ trình

 

 

Tờ trình 159/TTr-UBND về việc xin điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023

Tờ trình

7

 Tờ trình 162/TTr-UBND về việc xin ý kiến về dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách địa phương huyện Đăk Hà và danh mục dự án đầu tư sử dụng ngân sách Trung ương thực hiện các CTMTQG năm 2024 trên địa bàn huyện

Tờ trình

Phụ lục

8

 Tờ trình 156 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện

Tờ trình

Phụ lục

9

 Tờ trình 158/TTr-UBND về việc xin phân khai chi tiết kế hoạch vốn ĐTPT nguồn phân cấp ngân sách huyện năm 2023 (đợt 4)

 

Tờ trình

Phụ lục

10

 Tờ trình 161/TTr-UBND về việc xin ý kiến về chủ trương đầu tư các danh mục công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Đăk Hà thuộc nguồn vốn phân cấp ngân sách huyện (bổ sung)

Tờ trình

Phụ lục

11

 Tờ trình 184/TTr-UBND về việc đề nghị miễn nhiệm UVUBND huyện Đăk Hà khóa VI, N/K 2021-2026

Tờ trình

12

 Tờ trình 185/TTr-UBND về việc giới thiệu nhân sự để bầu UVUBND huyện Đăk Hà khóa VI, N/K 2021-2026

Tờ trình

13

Tờ trình 168/TTr-UBND về việc đề nghị thông qua bổ sung danh mục, công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đăk Hà

Tờ trình

Biểu

 

14

Tờ trình 174/TTr-UBND về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đăk Hà

Tờ trình

Biểu

 


Tin liên quan