A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm tại xã Đăk Mar

Ngày 20/6, đồng chí Lưu Duy Khanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng BCĐ thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng đồng bào DTTS, làm cho người DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” đã kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện CVĐ tại xã Đăk Mar.

BCĐ cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng đồng bào DTTS làm việc tại xã Đăk Mar

Xã Đăk Mar có tổng diện tích tự nhiên: 4.506 ha với tổng số 1.780 hộ và 8.512 nhân khẩu. Toàn xã có 7 thôn, trong đó có 03 thôn là đồng bào dân tộc thiểu số (số hộ đồng bào dân tộc thiểu số có 532 hộ, 3.290 khẩu, chiếm 38,65% tổng dân số toàn xã); 100% đồng bào dân tộc thiểu số theo đạo thiên chúa giáo.

BCĐ cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng đồng bào DTTS làm việc tại xã Đăk Mar

Triển khai thực hiện CVĐ “làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng đồng bào DTTS, làm cho người đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, xã đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung cuộc vận động đến với người DTTS. Nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của nhân dân trong việc tham gia phát triển kinh tế gia đình, chung sức xây dựng đời sống văn hóa mới, xóa bỏ hủ tục lạc hậu...

Đồng chí Lưu Duy Khanh - Phó Bí thư TT Huyện ủy kiểm tra cuộc vận động
"Làm thay đổi Nếp nghĩ cách làm trong vùng đồng bào DTTS" tại thôn Kon Gung, xã Đăk Mar

Kết quả đến nay, xã đã huy động các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội hỗ trợ gần 350 hộ DTTS nghèo, cận nghèo triển khai các mô hình phát triển kinh tế vườn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, cải tạo vườn tạp. Đồng thời, chú trọng nhân rộng các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả. Góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người DTTS. Theo kết quả rà soát, tổng số hộ nghèo toàn xã hiện còn 68 hộ, chiếm 3.81 % tổng số hộ. Trong đó số hộ nghèo DTTS là 62 hộ, chiếm tỷ lệ 11.72% tổng số hộ DTTS toàn xã. Tổng số hộ cận nghèo: 101 hộ, chiếm 5.65 % tổng số hộ toàn xã. Tổng thu nhập bình quân theo đầu người đạt trên 57 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, hầu hết các hộ DTTS đã biết áp dụng KHKT, ứng dụng CNC vào sản xuất; Biết tính toán chi tiêu hợp lý, tiết kiệm; Mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất; Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Nông thôn mới, đời sống văn hóa mới; Đấu tranh bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan... góp phần khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực tại chỗ để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn.

Kiểm tra kết quả xây dựng làng DTTS Nông thôn mới tại thôn Đăk Mút, xã Đăk Mar

Qua kiểm tra thực tế tại các mô hình đã triển khai, đồng chí Lưu Duy Khanh đề nghị đảng ủy, UBND xã tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nội dung cuộc vận động. Trên cơ sở bám sát tình hình thực tiến, điều kiện kinh tế - xã hội, tập quán sinh hoạt, sản xuất của người dân tại các khu dân cư để CVĐ đi vào chiều sâu, có tính bền vững. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, trên cơ sở đó, lựa chọn các hình thức triển khai đối với đoàn viên, hội viên. Vận động kết hợp với các giải pháp hỗ trợ người DTTS tham gia các tổ hợp tác, HTX nhằm tạo mối liên kết, trao đổi kinh ngiệm, chuyển giao công nghệ để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Phát huy được tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nông thôn mới, đời sống văn hóa mới.


Tác giả: Trọng Nghĩa  

Tin liên quan