A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đăk Hà - Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính

Năm 2022 công tác CCHC được huyện Đăk Hà xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt công tác CCHC theo các nội dung như Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ máy, cải cách chế độ công vụ, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Qua đánh giá các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chủ động triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành các hoạt động. Đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, thực hiện nghiêm quy chế văn hóa công sở và giờ giấc làm việc.

Khái niệm cải cách thủ tục hành chính là gì theo quy định của pháp luật

Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022, 100% lãnh đạo các cơ quan chuyên môn được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đúng quy định. 100% văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương, tỉnh ban hành trong năm được triển khai thực hiện kịp thời. 100% văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp phát hiện qua rà soát, kiểm tra được xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn huyện được công khai kịp thời thông qua nhiều hình thức khác nhau như niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa, đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của huyện. 100% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến, trong đó tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt trên 10%, 70% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử. Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. 100% hồ sơ công việc tại cấp huyện và hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. 100% các cơ quan, đơn vị ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong giao dịch điện tử của các cơ quan.

100% cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn áp dụng, duy trì có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng đúng quy định. Để nâng cao chất lượng công tác CCHC trong thời gian tới huyện Đăk Hà tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tổ chức thực hiện tốt các quy định về tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ. Thường xuyên kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ công tác cải cách hành chính. Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; thường xuyên kiểm tra đột xuất công tác giải quyết thủ tục hành chính, văn hóa công sở để chấn chỉnh kịp thời. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định. Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan, đơn vị; duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001: 2015 của các cơ quan đơn vị thuộc huyện và triển khai Kế hoạch xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.


Tác giả: Minh Thái

Tin liên quan