A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về Bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn huyện

Nhằm mục đích triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan đến hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng.

Ngày 04/10/2023, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 225/KH-UBND,Theo đó đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc huyện:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung, quy định của Nghị định số  13/2023/NĐ-CP tại cơ quan, đơn vị, mình và toàn thể người dân trên địa bàn biết các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân để thực hiện theo đúng quy định; xây dựng và triển khai thực hiện các quy định, nhiệm vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân tại cơ quan, đơn vị mình theo quy định tại Nghị định số 13/2023/NĐ-CP.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với bảo vệ dữ liệu cá nhân thuộc ngành, lĩnh vực do cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bố trí cán bộ, công chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn bảo vệ dữ liệu cá nhân tại cơ quan, đơn vị.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét ban hành hoặc hướng dẫn triển khai danh mục dữ liệu mở, đảm bảo phù hợp với quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân; kịp thời xử lý những hành vi vi phạm liên quan tới hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn huyện

Xem chi tiết toàn vănKế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về Bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn huyện Đăk Hà


Tác giả: Nguyễn Thị Huy (VHTT)

Tin liên quan