A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đăk Hà, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đăk Hà lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029 là sự kiện chính trị quan trọng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện. Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh cao cả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc!

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống, là bài học cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và rèn luyện, luôn luôn xác định "đoàn kết" là giá trị cốt lõi và "đại đoàn kết toàn dân tộc" là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng, là động lực to lớn tạo nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công!".

Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng Minh - tổ chức tiền thân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay. Trải qua các thời kỳ cách mạng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, trở thành một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trên tinh thần đó, ngày 01/8/2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đăk Hà ban hành Kế hoạch số 155/KH-MTTQ-BTT về tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đăk Hà, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-202. Thời gian Đại hội không quá 02 ngày; dự kiến vào trung tuần tháng 6 năm 2024; Địa điểm: tại Hội trường 24/3 huyện.

Đại hội đánh giá khách quan, đúng đắn các tầng lớp Nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024; làm rõ những hạn chế, tồn tại và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chương trình hành động và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ.

Thông qua việc tổng kết thực tiễn, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029 nghiên cứu, tham gia góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XI và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX.

Đại hội lần này cũng tiến hành hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029 đảm bảo cơ cấu, chất lượng, khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ, có tính tiêu biểu, tính đại diện, thực sự là nòng cốt trong việc xây dựng, củng cố, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029.

 


Tác giả: Nguyễn Thị Huy

Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu