STT Tên Tải về
1 Tờ trình VV xin phê chuẩn phương án phân bổ dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2023
2 Tình hình thực hiện thu - chi ngân sách đến 30/6/2023
3 Tình hình thực hiện công khai ngân sách nhà nước năm 2024 và Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022
4 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách huyện năm 2021
5 Quyết định V/v công bố công khai dự toán ngân sách huyện năm 2022
6 Báo cáo: Tình hình thực hiện công khai ngân sách nhà nước năm 2021 và công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019
7 Quyết định: V/v công bố công khai dự toán ngân sách huyện năm 2021
8 Báo cáo: tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách địa phương tới thời điểm 30/9/2020
9 Quyết định: Về việc phân khai nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020 (đợt 4)
10 Quyết định: Về việc phân khai nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020 (đợt 3)
11 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân khai nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện năm 2020
12 Báo cáo: Quyết toán ngân sách và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2019
13 Quyết định: Về việc công bố công khai dự toán ngân sách huyện năm 2020
14 Quyết định: Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH; Dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 2020
15 Quyết định: V/v Phân khai nguồn chi khác ngân sách huyện bổ sung dự toán cho các đơn vị để trang bị phần mềm quản lý tài sản
16 Báo cáo: Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn do huyện quản lý
17 Quyết định V/v công bố công khai quyết toán ngân sách Huyện năm 2019
18 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018; xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019
19 Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định 72/2018NĐ-CP năm 2018
20 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước đến ngày 15/9/2018
21 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước đến ngày 30/6/2018
22 Quyết định V/v công bố công khai dự toán ngân sách Huyện năm 2018
23 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước đến ngày 15/4/2018