Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định 72/2018NĐ-CP năm 2018

Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn