QUYẾT ĐỊNH Về việc phân khai nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện năm 2020

Danh sách file (1 files)
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn