Quyết định: Về việc công bố công khai dự toán ngân sách huyện năm 2020

Danh sách file (1 files)

 

Phụ biểu công khai

Văn phòng HĐND - UBND huyện  

Tác giả: Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn