Quyết định: Về việc phân khai nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020 (đợt 4)

Danh sách file (1 files)
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn