Báo cáo: tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách địa phương tới thời điểm 30/9/2020

Danh sách file (1 files)
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn