Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước đến ngày 15/4/2018

Văn phòng HĐND - UBND huyện  

Tác giả: Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn