Quyết định V/v công bố công khai quyết toán ngân sách Huyện năm 2019

Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn