Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước đến ngày 15/9/2018

Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn