Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước đến ngày 30/6/2018

Văn phòng HĐND-UBND huyện  

Tác giả: Văn phòng HĐND-UBND huyện  
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn