Quyết định: V/v phê duyệt Kế hoạch xúc tiến thương mại địa phương năm 2018

Danh sách file (1 files)

Văn phòng HĐND - UBND huyện  

Tác giả: Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn