Quyết định: V/v điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch Xúc tiến thương mại địa phương năm 2019

Danh sách file (1 files)

Văn phòng HĐND - UBND huyện  

Tác giả: Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn