Công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Quy trình, thủ tục xây dựng các dự án phát triển KT-XH(phần III)

Danh sách file (1 files)

Văn phòng HĐND - UBND huyện  

Tác giả: Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn