Báo cáo: Về xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm nông sản trong bối cảnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đăk Hà

Danh sách file (1 files)

Văn phòng HĐND - UBND huyện  

Tác giả: Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn