Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 06/02/2024 V/v điều chỉnh chỉ tiêu và phân bổ kinh phí (nguồn vốn đầu tư phát triển) thực hiện Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng ĐB DTTS thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn huyện Đăk Hà

Danh sách file (2 files)