NQ 33/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 VV Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với ngườigiữ chức vụ do Hội đồng nhân huyện bầu, nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách file (1 files)