Nghị quyết số 27/NQ-HĐND VV điều chỉnh, bổ sung, phân bổ KH thực hiện các CT MTQG năm 2022, 2023 và phân bổ BS vốn sự nghiệp NSTW năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN trên địa bàn huyện

Danh sách file (1 files)